torsdag, december 18, 2014

Sexualupplysning, prevention, rådgivning, och tidningen SOLO

Eh. Jag har alltså skrivit en inlämning i skolan. Det skulle handla om studiebesök på sexualupplysande verksamhet, och jag skulle analysera nåt ryskt, typ ortodoxa kyrkans familjerådgivning. Men jag googlade som ett as och hittade ändå inget bra. Så jag tänkte - "Vad är bibeln? Tidningen SOLO är bibeln!".
Nu skriver jag komplettering. Men just kompletteringsbiten kommer vara astråkig, så här har ni själva uppsatsen.

Tidningen SOLO som sexualupplysande verksamhet

Tidningen SOLO har följande att säga till sina potentiella annonsörer: “[...]Vi kallar SOLO ett modernt magasin, för vi bjuder på massor av mode, skönhet och relationsrapportering, men vi gör det med mycket värme och ofta med en hel del humor.
I SOLO hittar du inga bilder på inzoomade celluliter eller sensationstexter om kändisarnas strandkroppar. I SOLO dömer vi inte. Däremot gör vi allt för att glädja den unga SOLO-kvinnan; vi vill stärka och peppa henne att ta sina egna beslut och gå sin egen väg i en många gånger kravfylld och stressad tillvaro. Vi vill underhålla, bekräfta och inspirera. SOLO tror på sin läsare och är på hennes sida till hundra procent.” (http://www.fridaforlag.se/pdf/Prislista%20SOLO%202012.pdf) 91% av SOLO:s läsare definierar sig som kvinnor och 66% är 15-24. När SOLO ska lista deras intressen så är det rubrikerna “Mode och skönhet” samt “Sport och hälsa”, och “bakning är ett stort intresse!” får en egen rubrik.
Potentiella prenumeranter möts istället med “Ung, fräsch och med massor av läsning: kändisintervjuer, spännande livsöden, personlig utveckling, relationer och kärlek. Och alltid 50 heta sidor mode och skönhet. Dessutom med en present i varje nummer!”. Rubrikerna på hemsidan är: Bloggar; Hett nu!; Mode; Beauty; Hälsa; Quiz; Sexigt; Omg!; Lista; Livet.
Jag har valt att analysera samtliga artiklar under rubriken “Sexigt” på SOLO:s onlineupplaga och se dem från sexualrådgivningsperspektiv. Vad vill tidningen SOLO säga till sina läsare, vilket perspektiv utgår de ifrån och vilka teoretiska modeller är applicerbara?

Att få information av sina likar
En sak som som tydligt framkommer när man läser beskrivningarna av tidningen och även ser på tidningens webbversion,  är att ju närmare läsaren man faktiskt kommer desto mer fokus läggs på sexualiteten och relationerna. “Sexigt” är en tydlig rubrik på webbsidan, och nämns även i texten till prenumeranter. I texten till annonsörer saknas det helt. Man kan undra varför en klassisk “tjejtidning” väljer att inte ta upp för sina annonsörer att sexualitet är ett centralt ämne.
I annonsörstexten finns det å andra sidan en tydlig avsiktsförklaring av vilket tilltal tidningen har. Tidningen är inte dömande, utan istället inspirerande, stärkande oh bekräftande. Man kan se det som att tidningen väljer att ha ett kamratligt tilltal snarare än mästrande.
Det kamratliga och jämlika tilltalet har tagits upp i flera lika sammanhang i kursens litteratur, och den generella bilden är att det kan ha fördelar i att upplysningen ska fylla sin funktion väl. Lindroth (2014) bygger sin modell för sexualupplysning för ungdomar på ungdomshem från att ta vara på och bekräfta ungdomars egna sexualitet, utgå från deras sexuella verklighet, och deras egna sätt att tala om dessa ämnen. Enda tillfällen då auktoritativt tilltal användes var i förmedling av ren information, exempelvis om hur STI sprids. Detta uppskattades av deltagarna exempelvis i samtal om rusmedel i samband med sex, då ungdomar upplevde att de ofta inte fick tala om sina faktiska (och därför inte endast negativa) erfarenheter utan att bli dömda.
Tikkanen (2009) gör en översikt över kunskap om HIV-prevention för män som har sex med män och kommer fram att preventionsarbetet blir mer effektivt om informationen kommer från en källa som man kan relatera till, eller från nyckelpersoner i samhället. I tidningen SOLO ser vi det uttryckas på flera sätt. Artikeln SOLO listar Hollywoods sexigaste män just nu använder SOLO sig av vi-tilltal när männen beskrivs, exempelvis “Alex Pettyfer fick oss på fall med filmen Magic Mike [...]” och “Zac Efron är väl lite av en klassiker, och han får oss fortfarande att smälta.”. Det är av sammanhanget uppenbart att det rör sig om ett inkluderande “vi” där SOLO:s redaktion och läsarna möts på samma villkor. Liknande tilltal finns i rubriken till artikeln 7 saker Samantha [från TV-serien Sex and the City] lärt oss om sex. Förutom vi-tilltalet i rubriken är artikeln ett exempel på när en känd (i det här fallet fiktiv) person används i sexualrådgivning. Artikeln är skriven stärkande och icke-dömande, syftet är uppenbart att stärka läsarna i deras sexuella liv med hjälp av Samantha som förebild. Samma förebildstänk kan man ana i artikeln Här viker Paradise Hotel-stjärnorna ut sig där två manliga Paradise Hotel-deltagare intervjuas kring utmanande bilder de har gjort åt HBTQ-tidningen QX. De unga männen berättar om att de ser att det är viktigt med tolerans kring allas olika läggning och att de är bekväma i sig själva. Man kan ana att artikeln fyller två syften. Dels vill SOLO visa på en positiv händelse, och dels vill SOLO på ett skambefriat sätt låta sina främst heterosexuella läsare att se på erotiserade män.

Könsroller och heteronorm
Sanchez, Fetterolf och Rudman (2012) för ett mycket intressant resonemang kring hur sexulla script och könsroller samverkar. Tanken att män och kvinnor ofta överdriver sitt könsrollsbeteende när de söker partners av motsatt kön, trots att bägge sidorna egentligen inte tycker att det är så attraktivt med dessa extremer. Det gäller exempelvis sådant som att kvinnor inte tog för sig särskilt mycket sexuellt i början av relationer, fast sexuellt initiativtagande uppskattades av män. Ändå hamnade personerna lätt i att bete sig mer könsrollskonventionellt än de vanligen gör under uppvaktningesperioden och tidigt i relationen.
Hur förhåller sig tidningen SOLO till detta? Vi kan ju utgå från att SOLO är en tidning som utgår från en dikotom syn på könen, då det ofta talas om män och kvinnor som skilda typer av varelser. Antagandet om heterosexualitet går tydligt igenom tidningen, det förekommer frekvent inslag där man normaliserar samkönat sex, men normalläget är ändå heterosexualitet. I artikeln Fixa dubbelorgasmen -- så här gör du finns det förslag på hur man ska göra det på egen hand med kille och med tjej. Förslag på överkurs utgår dock från omslutande samlag med manlig partner. I artikeln Bildspecial: Så har du bästa Halloween-sexet är två av åtta förslagen illustrerade med ett samkönat par, och på ytterligare ett förslag går det inte att avgöra könstillhärigheten. I övrigt utgår dock tidningen oftast från att läsarna är sexuellt intresserade av män.
Hur ställer tidningen SOLO sig till könsroller och partnerskap? Sanchez, Fetterolf och Rudmans resonamenag kan ofta appliceras på tidningens artiklar, dock är det inte helt självklart hur man ska förhålla sig till teorin. Vi kan inleda med artikeln Sex saker du inte visste att män tänder på. Fyra av de “oväntade” insikterna är att män tänder på kvinnor när kvinnorna inte följer de traditionella könsnormerna - när kvinnor svettas, har mjukiskläder, ofixat hår och är arga. Dessa egenskaper går emot en traditionell bild av kvinnlighet (som inte minst illustreras mycket i resten av tidningen som kretsar kring skönhet och mode). Ytterligare en punkt är förhållandesvis neutral (“när du stretchar”) medan den resterande punkten är väldigt könsrollskonfirmerande (“när han får hjälpa dig”). På det stora hela råder dock tidningen läsarna att inte hålla så hårt på att försöka prestera sin könsroll, utan att ta avsteg från det, då män tycker om detta.
I artikeln Frågorna du absolut inte får ställa på första dejten avråds läsare från att ställa frågor som skulle framställa läsaren osm överdrvit kvinnlig i sina relationsönskemål - sammanfattningsvis frågor som tyder på att hon så fort som möjligt vill ha en jättefast relation med barn, äktenskap, och att lära känna hans föräldrar. Tänker man i linje med Sanchez, Fetterolf och Rudmans tankemönster så kan det ses som att SOLO försöker hindra läsaren för att hamna i fällan att framställa sig allt för nära den stereotypa kvinnliga könsrollen, eftersom det är något som kvinnor lätt gör i inledningsfasen av en relation, men inte är någonting som män uppskattar. Samtidigt utgår detta tankesätt från en tydlig mansroll, och alltså en idé om att männen på dejten är aktivt ointresserade av att stadga sig och skaffa barn.
Så här är livet som Ryan Goslings flickvän är ytterligare en artikel där tankesättet är intressant att applicera. Här rör det sig om en fast relation och Ryan Gosling är något av tidningen SOLO:s idé om idealmannen. Vad gör då Ryan Gosling som pojkvän? Är han traditionellt manlig eller mer könsneutral? Det ses lätt att det rör sig om en blandning. Han lagar mat och är kärleksfull, men också omhändetagande. Han värdesätter relationen och är beredd att kämpa för den. Idealpojkvännen är alltså långt ifrån en stereotyp manlig man som vill undvika fasta relationer.

Njutning och nytta
När man pratar om sex kan man utgå från vitt skilda perspektiv. Det kan handla om skydd, njutning, samhällsintresse (ofta prevention av oönskade graviditeter), man kan utgå från ett medicinskt perspektiv eller från upplevelser. Som trogen läsare av tidningen SOLO vet jag att ett perspektiv som helt saknas i webbupplagan men som är vanlig i papperstidningen är bekännelsen - läsarnas egna berättelser. Dessa passar in i det jag beskrivit ovan om tidningens kamratperspektiv. Om man ska ta ut centrala paradigmteman i artiklarna i webbupplagan kommer dessa ord sammanfatta en stor del: njutning och inspiration, nytta, forsking och fakta.
Njutning och inspiration
Prevention och faror med sexualitet som perspektiv saknas så gott som helt. Artiklarna utgår från att läsarna har sex för att det är lustfyllt och skönt. Artiklar som fokuserar på njutning är ofta instruerande på ett sätt som ämnar att vara inspirerande. Det kan vara tekniska råd som Fixa dubbelorgasm -- så här gör du, eller mer eller mindre humoristiska sexförslag grundade på popkulturella fenomen som Bildspecial: Så fixar du bästa Halloween-sexet eller Så har du sex som i Fifty Shades of Grey. I sådana inspirerande artiklar finns det väldigt lite anatomisk förklaring till varför just dessa ställningar pch idéer är lustfyllda, istället handlar det mer om att skapa en sexig stämning. Även i artikel om hur man får “dubbelorgasm” genom att stimulera klitorisollonet och vaginna samtidigt finns det inte särskilt mycket teoretisk och anatomisk bakgrund, utan fokuset ligger mer på hur man går tillväga rent praktiskt. Det är således sällan fokus på varför det är skönt, utan mer på hur man kan göra.
Nytta
Trots att det ofta är underförstått att SOLO:s läsare har sex för sexets skull har många artiklar fokus på nyttiga aspekter av sex. Artikeln Ha sex oftare - få högre lön berättar em en studie där man visar samband mellan sexfrekvens och lön (dock anar jag att kausaliteten kanske inte ser ut som i SOLO:s rubrik). I artikeln 36 saker du absolut inte visste om sex lyfts det fram att sex kan bota huvudvärk och mensvärk, och dessutom vara febernedsättande.
Forskning och fakta
Trots sitt kamratliga tilltal är det ofta fokus på fakta och forskning i SOLO. Det gäller de två artiklarna under rubriken “Nytta”, men även 12 saker du absolut inte visste om bröst. Dessa faktabaserade artiklar skiljer sig tydligt från njutnings- och inspirationsinriktade artiklar då de oftast informerar om fakta, men inte vad man kan få ut av den i njutningsväg (däremot ibland i nyttoväg). Det refereras ofta vagt till “en studie” eller “studier” utan fullständig källhänvisning som gör det möjligt att kontrollera påståendet. Mycket av det som presenteras som fakta är också helt felaktigt, så att det inte efterföljs av råd på tillämpning kanske är enbart positivt. I regel är de felaktiga påståendena dock helt harmlösa för läsarens sexliv, exempelvis när en av 36 saker man absolut inte visste om sex är “Delfiner och fiskar är de enda andra djur som utför oralsex, utöver människan.”. Detta är förvisso inte sant (se bifogad lista med länkar till studier om oral-genital stimulans bland djur), mn kommer knappast att påverka läsarens sexliv på något negativt sätt.

Avslutande reflektioner
Tidningen SOLO ska på intet sätt ses som tillförlitlig källa till information om sex. Trots att den på ytan anknyter till forskning och vetenskap är tidningens faktaavsnitt inte tillförlitliga och det går inte att spåra källorna för att kontrollera att det som står i tidningen stämmer.
Däremot gör tidningen SOLO sannolikt en del nytta i att skildra kvinnli sexualitet på ett icke-skuldbeläggande sätt.


12 saker du absolut inte visste om bröst. Hämtad från http://tidningensolo.se/12-saker-du-absolut-inte-visste-om-brost 30 oktober 2014
36 saker du absolut inte visste om sex. Häntad från http://tidningensolo.se/36-saker-du-absolut-inte-visste-om-sex 30 oktober 2014
7 saker Samantha lärt oss om sex. Hämtat från http://tidningensolo.se/7-saker-samantha-lart-oss-om-sex 30 oktober 2014
Bildspecial: Så fixar du bästa Halloween-sexet. Hämtad från http://tidningensolo.se/bildspecial-sa-har-du-basta-halloween-sexet 31 oktober 2014
Fixa dubbelorgasm -- så här gör du. Hämtad från http://tidningensolo.se/fixa-dubbelorgasm-sa-har-gor-du 30 okt 2014
Frågorna du absolut inte får ställa på första dejten. Hämtad från http://tidningensolo.se/fragorna-du-absolut-inte-far-stalla-pa-forsta-dejten 30 oktober 2014
Ha sex oftare - få högre lön. Hämtad från http://tidningensolo.se/ha-sex-oftare-fa-hogre-lon 30 oktober 2014
Här viker Paradise Hotel-stjärnorna ut sig. Hämtad från http://tidningensolo.se/har-viker-paradise-hotel-stjarnorna-ut-sig 30 oktober 2014.
Lindroth, M. (2014). Sex education and young people in group homes: balancing risks rights and resilience in sexual health promotion. Sex education: sexuality, society and learning. Sex Education: Sexuality, Society and Learning. Epub juni 2014.
Sanchez, DT., Fetterolf, JC. & Rudman, LA. (2012). Eroticizing Inequality in the United States: The Consequences and Determinants of Traditional Gender Role Adherence in Intimate Relationships. Journal of Sex Research. 49(2-3):168–183.
Sex saker du inte visste att män tänder på. Hämtad från http://tidningensolo.se/sex-saker-du-inte-visste-att-man-tander-pa 30 oktober 2014
SOLO listar Hollywoods sexigaste män just nu. Hämtad från http://tidningensolo.se/solo-listar-hollywoods-sexigaste-man-just-nu 30 oktober 2014
Så har du sex som i Fifty Shades of Grey. Hämtad från http://tidningensolo.se/sa-har-du-sex-som-i-fifty-shades-grey 30 oktober 2014
Så här är livet som Ryan Goslings flickvän. Hämtat från http://tidningensolo.se/sa-hade-livet-varit-om-ryan-gosling-var-din-pojkvan 30 oktober 2014
Tikkanen, R. (2007) Kunskapsbaserad hivprevention riktad till MSM. Socialstyrelsen.

Ett urval av länkar till studier som påvisar oral-genital stimulans band djur som varken är människor, delfiner eller fiskar


Inga kommentarer: